Frauderisico minimaliseren

Frauderisico minimaliseren2023-10-19T15:39:15+01:00

Wat is Fraude?

Bij fraude is er sprake van doelbewust en heimelijk handelen om een niet toegestaan voordeel te verkrijgen. Om het risico op fraude te minimaliseren, moeten in de eerste plaats de risico’s en mogelijke gevolgen in kaart worden gebracht. De te treffen maatregelen zijn vervolgens altijd gericht op het beperken van de gelegenheid en het zo snel mogelijk signaleren van de overtreding.

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u inzicht in uw frauderisico en/of weten welke maatregelen in uw situatie getroffen kunnen worden, neem dan contact met ons op.

Fraudedriehoek

Fraude kan plaatsvinden met geld, goederen, tijd en informatie. De schade voor de benadeelde partij kan aanzienlijk zijn en is lang niet altijd in geld uit te drukken, bijvoorbeeld als het gaat om reputatieschade. In ernstige gevallen kan zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar komen.

Uit onderzoek blijkt dat er drie factoren zijn die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van fraude. Dit zijn de 3 elementen uit de ‘fraudedriehoek’.

  1. Gelegenheid: de fraudeur moet in de gelegenheid zijn om fraude te plegen, bijvoorbeeld vanwege hun positie/functie. Ze hebben veel kennis van procedures, de organisatie en de aanwezige controle.
  2. Motivatie: fraudeur heeft een bepaalde motivatie, zoals geldnood, om de fraude te plegen.
  3. Rationalisatie: de fraudeur vindt altijd een rechtvaardiging voor zijn/haar daad. Bijvoorbeeld: “Ik werk er hard genoeg voor” of “Het bedrijf maakt toch genoeg winst”.

Om hun fraude te verhullen, gaan fraudeurs meestal volgens een zorgvuldig bedacht en gecompliceerd plan te werk.

Werkwijzen en Vormen van Fraude

Fraudeurs kunnen op verschillende wijze te werk gaan. Grofweg zijn er 3 werkwijzen en vormen van fraude te onderscheiden:

Bij diefstal eigent iemand zich wederrechtelijk goederen toe, bijvoorbeeld door ze weg te nemen of iemand af te persen. Bij verduistering is er geen sprake van wegnemen. Men heeft het goed immers al onder zich. Bij verduistering wordt misbruik gemaakt van vertrouwen. Dit misbruik maken van vertrouwen is tevens de kern van fraude.

Samenspanning bestaat zodra twee of meer personen overeengekomen zijn het misdrijf te plegen. Indien binnen een organisatie functiescheiding wordt ingezet als maatregel om fraude te beperken, dan wordt bij samenspanning deze functiescheiding teniet gedaan. Deze wijze van fraude kan gepaard gaan met gecompliceerde en zorgvuldig opgezette plannen, zoals valsheid in geschrifte, het weloverwogen buiten de administratie laten van transacties of het opzettelijk onjuist informeren van de (interne) accountant.

Er kan sprake zijn van een samenspanning of complot door een groep mensen, waarvan een deel gedwongen wordt om mee te werken aan de frauduleuze handelingen.

Hoe voorkom je fraude?

Om het frauderisico te minimaliseren, is het belangrijk dat u de fraudemogelijkheden en de eventuele schade onderkent. Een quickscan of een R&CSA (Risk & Control Self Assessment) zijn goede hulpmiddelen om risico’s te identificeren, meten, monitoren en mitigeren. Met name een R&CSA heeft, vanwege de intensieve participatie door eigen managers en medewerkers, tot gevolg dat de uitkomsten breed zullen worden gedragen.

De (maatwerk) maatregelen die organisaties kunnen treffen om fraude te voorkomen zijn altijd gericht op het beperken van de gelegenheid en het verbeteren van de tijdigheid van ontdekking. Bovendien heeft iedere fraudebeperkende maatregel een relatie met een of meer elementen uit de fraudedriehoek.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing. 

Ook interessant voor u?

Go to Top